ค้นหาภายในเว็บ
เข้าสู่ระบบแสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทด้วยความรักและความ ดี
2384
2   Link   เว็บไซต์เทอดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
1990
3   Link   เว็ปไซต์เฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
Praise His Majestry the King Bhumibol Adulyadej site
1715
4   Link   ร้อยใจไทย
ร้อยรักษ์สังคมไทย ร้อยใจสร้างความดี
1847
5   Link   Beloveking
1895
6   Link   เรารักพระเจ้าอยู่หัว ดอท คอม
2230
7   Link   ในหลวงในดวงใจ
2550
8   Link   Long Live His Majesty The King
2493
9   Link   ในหลวง.คอม
"ร่วม สร้าง" ร่วมเติมเต็ม คลังข้อมูล แห่งความรัก ความผูกพัน ของในหลวงกับคนไทย
3444
10   Link   โครงการพระราชดำริ
2801
11   Link   สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
สำนักงานทรัพย์สินฯ ส่วนพระมหากษัตริย์จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฯฝ่ายพระ มหากษัตริย์ พ.ศ.2479 , พ.ศ.2484 และพ.ศ.2491 ให้มีหน้าที่ดูแล รักษา และบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรและสังคมไทย
2635
12   Link   โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง
3937
13   Link   สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร
2747
14   Link   กรมชลประทาน
รักษ์ อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำ
2670
15   Link   มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
หน่วยงานที่มอบ "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล" แก่บุคคลหรือองค์กรต่างๆ ทั่วโลกที่มีผลงานเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติในด้านการแพทย์ และการสาธารณสุขเป็นประจำทุกปี
2365
16   Link   มูลนิธิโครงการหลวง
โครงการส่วน พระองค์ภาคเหนือ เพื่อการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวไทยภูเขา
2819
17   Link   สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
แหล่งข้อมูลงาน พัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งแนวทางในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ
2290
18   Link   สำนักราชเลขาธิการ
หน่วยงานในส่วน พระองค์ มีหน้าที่ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์
2703
19   Link   มูลนิธิอานันทมหิดล
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อตั้ง ขึ้น เพื่อสนับสนุนนักเรียนไทยผู้มีความสามารถทางวิชาการอย่างยอดเยี่ยม มีคุณธรรมสูง ได้มีโอกาสไปศึกษาวิทยาการจนถึงขั้นสูงสุดในต่างประเทศ เพื่อนำความรู้กลับมาทำคุณประโยชน์พัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้าต่อไป
2393
20   Link   คลังปัญญาไทย
"โครงการคลังปัญญาไทย""โครงการคลังปัญญาไทย" เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายในการสร้างและพัฒนาแหล่งความรู้ขนาด ใหญ่ของคนไทย โดยอาศัยอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อในการเข้าถึงประชาชน โดยอาศัยนวัตกรรมใหม่ภายใต้แนวคิด "เว็บ 2.0" ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีแหล่งศึกษา และเข้ามามีส่วนร่วมแบ่งปันข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ อย่างอิสระ ผ่านทางเว็บไซต์ “www.panyathai.or.th” พร้อมทั้งผสมผสานแนวคิด“ชีวาภิวัตน์” หรือการแผ่ขยายความรู้ในทุก ๆ ด้านของชีวิต เพื่อให้คนไทยมีความรู้อย่างพอเพียง ที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง มีเหตุผล มีสติสัมปชัญญะ ใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และมีเป้าหมาย
2772
Who's online
เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์